Privacystatement

Het Cultuurfonds Ede vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Cultuurfonds Ede.

Verwerken van persoonsgegevens

Het Cultuurfonds Ede behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan. 

Het Cultuurfonds Ede verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

Wij verwerken de persoonsgegevens via onder andere onze adviseurs, administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang voor ons. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Cultuurfonds Ede?

Het Cultuurfonds Ede verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

Het Cultuurfonds Ede verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt het Cultuurfonds Ede ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Het Cultuurfonds Ede biedt een nieuwsbrief waarmee onze gevers, aanvragers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het Cultuurfonds Ede voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Het Cultuurfonds Ede gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het Cultuurfonds Ede deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacy statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van het Cultuurfonds Ede kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het Cultuurfonds Ede maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit privacy statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Het Cultuurfonds Ede kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Het Cultuurfonds Ede verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Het Cultuurfonds Ede bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan het Cultuurfonds Ede. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover het Cultuurfonds Ede nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is bij het aangaan van een schenkingsovereenkomst om uw identiteit te controleren.

Webwinkel

Het Cultuurfonds Ede onderhoudt een webwinkel waarin kosteloos promotiematerialen kunnen worden besteld die kunnen worden ingezet als promotie voor het Cultuurfonds Ede bij ondersteunde projecten. De webwinkel maakt gebruik van software die los functioneert van de reguliere website van het Cultuurfonds Ede. Binnen deze software wordt voor de correcte afhandeling van bestellingen maximaal de volgende set aan (persoons)gegevens verzameld:

Bewaartermijn webwinkel

Gegevens die worden verzameld worden uitsluitend gebruikt voor het correct afhandelen van gedane bestellingen en de communicatie daarover. De gegevens kunnen – op aangeven van de klant – worden opgeslagen in een persoonlijk account dat voor herhaalbestellingen kan worden gebruikt. Aangezien deze herhaalbestellingen vaak pas na aanzienlijke periode weer zullen worden gedaan hebben we de bewaartermijn van de gegevens vastgesteld op 5 jaar.

Beveiligen van persoonsgegevens

Het Cultuurfonds Ede heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Klikgedrag

Op de website van Het Cultuurfonds Ede worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen wij de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Het Cultuurfonds Ede haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten

Gebruik van cookies

Informatie over ons cookie-gebruik, en het opnieuw instellen van uw instellingen kan op de pagina “Gebruik van cookies”.

Sociale knoppen

Op onze site zijn knoppen opgenomen om artikelen, fondsen op naam of projecten te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter of per e-mail. Deze knoppen bevatten stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat deze partijen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kan u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content

In de webartikelen op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan YouTube of Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Links naar andere sites

Op de website van het Cultuurfonds Ede zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. Het Cultuurfonds Ede draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Het Cultuurfonds Ede maakt voor de afhandeling van betalingstransacties gebruik van de diensten van Buckaroo. Deze partij heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Deze  gegevens worden, met uitzondering van wettelijke dwang, niet verstrekt aan derden.

Laatste versie

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 14 januari 2019.

Het Cultuurfonds Ede behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via [email protected].